... ...

الزام به ایفای تعهد

 • 27 شهریور 1399
 • بدون نظر
 • 7 دقیقه
 • 2368 بازدید

در اصطلاح، رابطه یا وضع حقوقی، تعهد نامی‌ده می شود. به موجب آن متعهد یا شخص به دلیلی از اسباب، ملزم به انجام عمل (فعل) یا ترک آن می گردد. از جمله اسباب ایجاد چنین تعهدی مواردی چون عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و در آخر قانون عنوان می شود. تعهدات از جمله مباحث عمده و حقوق مدنی به شمار می رود و سابقه تاریخی طولانی را به خود اختصاص می دهد. به شخصی که در برابر دیگری ملتزم شده است، بدهکار (مدیون) و کسی که حقی را مطالبه می کند، طلبکار (داین) می گویند. در ادامه به این مبحث مهم و بررسی الزام به ایفای تعهد پرداخته می شود.

الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد

در زمانی که طرفین نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت می ورزند، مفهوم الزام به ایفای تعهد در مقابل یکدیگر شکل می گیرد. این نوع تعهدات در اصطلاح، تعهدات قراردادی نامی‌ده می شوند. طرفین به طور معمول ضمانت عدم اجرای آن را نیز در قرارداد پیش بینی و تعیین می نمایند. در ازای زمان معین، پرداخت وجه نقد، مال دیگر و یا اقدام به انجام عملی می تواند صورت پذیرد. در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدات صورت پذیرفته در مدت معین سر باز زند، طرف مقابل این حق را خواهد داشت تا الزام طرف دیگر به انجام تعهدات را از دادگاه درخواست کند.

اهمیت قرارداد

لزوم عقد قراردادها در مناسبات میان مردم بر کسی پوشیده نیست. به خصوص اگر این امر به امور ملکی ارتباط داشته باشد. در این میان امکان برداشت های غلط در حین معامله وجود خواهد داشت که بروز اختلاف از پیامدهای آن است. اگر طرفین هنگام عقد قرارداد به موضوع داوری اشاره نموده باشند، داور می تواند به حل بحران کمک نماید. البته در مواردی نیز امکان مراجعه به محاکم قضایی جدی می شود. در این حالت دعوای الزام به ایفای تعهد معنی خواهد یافت. این امر بدان معناست که به کمک قانون، طرف مقابل ملزم به اجرای تعهداتش می شود. جهت امضای هر گونه قرارداد، وکلای مجرب تهران مدافع می توانند در روند مشاوره حقوقی ملکی، راهنمایی های لازم را به راحتی در اختیار علاقمندان قرار دهند.

دادخواست الزام به ایفای تعهد

در ادامه دادخواست به الزام ایفای تعهد به عنوان نمونه قرار خواهد گرفت. قسمت های خالی باید با اطلاعات دقیق طرفین تکمیل گردد:

دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی و تامین خواسته

خواهان: خانم/آقای ………/ کد ملی: ………../ آدرس: ……………….

خوانده: شرکت ………….. به نمایندگی خانم/آقای…….… به عنوان مدیرعامل/ شناسه ملی: …/ نشانی: …

وکیل: خانم/آقای ………/ کد ملی: ………../ آدرس: ……………….

خواسته: الزام به ایفای تعهد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد) (پرداخت حق الزحمه بازرسی به مبلغ ….. تومان) و بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

مطلب مرتبط:  نمونه دادخواست واخواهی چیست؟ به همراه نمونه لایحه

دلایل: کپی مصدق قرارداد/اظهارنامه شماره …/سند عادی/وکالتنامه وکیل

دادخواست الزام به ایفای تعهد

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ……… به وکالت از خواهان دعوا …..… باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد همکاری مورخ …… فیمابین موکل اینجانب به عنوان بازرس که با شرکت ……. به نمایندگی آقای …… به عنوان مدیر عامل بمدت یک سال شمسی منعقد گردیده است.

موکل اینجانب متعهد به انجام موضوع قرارداد بازرسی مطابق با ماده یک قرارداد مذکور بوده اند و بر طبق اسناد و مدارک موجود در هر مرحله به تمامی تعهدات خود تماما عمل نموده اند و گزارش عملکرد خود را در هر مرحله نیز تقدیم نموده اند اما متاسفانه پس از انقضای مدت قرارداد و با وجود انجام تعهدات از طرف موکل اینجانب، تاکنون شرکت محترم به ایفای تعهدات خود مطابق با ماده ۵ قرارداد مذکور، مبنی بر پرداخت حق الزحمه بازرسی عمل ننموده اند.

لازم به ذکر است موکل اینجانب با ارسال اظهارنامه نیز خواستار مطالبه طلب خود گشته اند اما متاسفانه شرکت مذکور تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اند. لذا مطابق با توضیحات داده شده بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و هم چنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد مطابق با مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی مورد استدعاست.

تنظیم قراردادهای قانونی به اطلاعات وسیع در این حوزه نیاز خواهد داشت که تماس و مشاوره با وکلای مجرب مجموعه تهران مدافع در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

منشأ ایفای تعهدات

در بسیاری قراردادهای ملکی، قراردادی مکتوب میان طرفین به عنوان سندی واقعی امضا می گردد. اما همیشه هم نیازی به وجود آن نخواهد بود. در قانون، موارد دیگری بدون وجود قرارداد نیز موجب الزام فرد به انجام تعهدات می گردد که به آن ضمان قهری گویند. یعنی بدون انعقاد قرارداد میان دو نفر، یک طرف مسیولیت جبران خسارات را به عهده دارد. در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موارد «غصب و آنچه که در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا» موجب ضمان قهری است.

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد

در ادامه برخی از قوانین مهم در این زمینه که در عقد قراردادها مورد استفاده قرار می گیرد، عنوان خواهد شد:

 • ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت  قانونی فسخ شود.
 • ماده ۲۲۰ قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند.
 • ماده ۲۲۲ قانون مدنی: در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
 • ماده ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
 • ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود:
  • به وسیله وفاء به عهد
  • به وسیله اقاله
  • به وسیله ابراء
  • به وسیله تبدیل تعهد
  • به وسیله تهاتر
  • به وسیله مالکیت مافی الذمه
مطلب مرتبط:  چک چه نوع سندی است ؟ | نحوه صدور اجرائیه در قانون جدید چک

در صورت عدم انجام تعهد، اگر از نوع قایم به شخص نباشد و یا هر شخص دیگری نیز بتواند آن را انجام دهد، متعهد له خواهد توانست به ماده ۲۲۲ قانون مدنی استناد نموده و پس از کسب اجازه از دادگاه، خود تعهد را عملی نماید ولی هزینه ی انجام آن را از متعهد مستنکف، مطالبه کند. اما در صورتی که موضوع تعهد قایم به شخص باشد و کسی غیر از وی نتواند آن را عملی نماید، متعهد له در صورت الزام و استنکاف دوباره متعهد له، می تواند قرارداد را فسخ کند. اگر تعهد به زمان خاصی مقید شده بود و انجام آن بعد از این بازه، منفعتی نداشت، متعهد له باید خسارات ناشی از عدم اجرای آن را مطالبه کند. دعوی الزام به ایفای تعهد می تواند مالی و یا غیر مالی باشد.

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد

کلام آخر!

در روند انعقاد قرارداد، آشنایی و تسلط به مواد قانونی الزام به ایفای تعهد، اهمیت بسیاری خواهد داشت. هر گونه آگاهی و پیش بینی مشکلات در این زمینه می تواند از بروز اختلافات در آینده جلوگیری نماید.

سؤالات متداول:

 • انواع دعوی الزام به ایفای تعهد کدام است؟

این امر می تواند در دو حوزه مالی و غیرمالی طبقه بندی شود.

 • اقدام مناسب پیش از ارایه دعوی الزام به انجام تعهد به دادگاه کدام است؟

بهتر است اظهارنامه ای برای طرف مقابل از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ارسال گردد تا تعهدات وی گوشزد شود.

 • طرفین دعوا به چه کسانی اطلاق می شود؟

یک طرف که مدعی به عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل است و خواهان نامی‌ده می شود. طرف دیگر که ملزم به انجام تعهدات بوده، خوانده عنوان می شود.

 • دادگاه صالح کدام است؟

در صورت وجود ملک و اختلاف در مورد مالکیت آن، دادگاه محل ملک به عنوان مبنای مراجعه و رسیدگی شناخته می شود.

5/5 - (1 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312