... ...

لایحه دفاع خیانت در امانت چک

  • 9 مهر 1399
  • بدون نظر
  • 8 دقیقه
  • 2400 بازدید

بهترین دفاع و لایحه چک

امانی و ادعای خیانت در امانت ریاست محترم شعبه دادیاری دادسرای شهرستان با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه حسب دستور آن مقام محترم واستعلام از شرکت سن ایچ و مدارک طرح شکواییه کلاهبرداری ۱۶۰ میلیون تومانی علیه بازاریاب آقای خالبین به پیوست تقدیم حضورتان میگردد و در ادامه با استنباط از دلایل فوق و مستند دیگری که در شعبه محترم ۰شورای حل اختلاف ناحیه ۳ تهران در خصوص مطالبه طلب وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ میلیون تومان ارایه شده است مشخص میشود شاکی محترم اقرار بر وجود دین به موکل به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰میلیون تومان نموده اند و در جهت برائت ذمه خویش ادعای پرداخت این مبلغ را به موکل با استناد به فیش و سفته وچکی دانسته که هم اکنون در جهت عدم پرداخت آن ادعای امانی بودن آنرا در شعبه محترم حضرتعالی می نماید مراتب به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد.

لایحه دفاع خیانت در امانت چک

الف) عالی جناب شاکی محترم علی رغم وجود دین که در لایحه تقدیمی به شعبه شورای حل اختلاف ناحیه ۳ تهران نسبت به آن اقرار رسمی نموده با ارسال اظهارنامه ای ادعا مینمایند که ید موکل در خصوص یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان و ۲ فقره سفته جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان امانی بوده و در ادامه دلایل خویش و تاریخ تنظیم و تحویل موکل را این چنین بیان نموده که در مورخه / / نسبت به تحویل اسناد تجاری که در آن قید امانت ذکر شده را اقدام نموده و دلایل این عمل را بدهی به شرکت سن ایچ و تامین اعتبار برای ادامه شراکت دانسته و به ادعای ایشان قرار بر این بوده تا موکل با ارایه این اسناد تجاری به شخصی پول دریافت نماید حال در ذیل با دلایل مستند و متقن غیرواقعی بودن ادعاهای شاکی محترم مشخص میشود.

۱/۱- ابتدا باید متذکر شد این اسناد تجاری هیچگونه ارتباطی با شراکت مورخه / / موکل با ایشان نداشته و این چک و سفته مربوط به بدهی گذشته ایشان بوده که به این امر در مرجعی دیگر اعتراف نموده اند و در این خصوص شکی نیست همچنین با شهادت شهود نسبت به دلیل و زمان پرداخت و اعلام نشانی واقامتگاه در قرارداد شراکت به آدرس که اقامتگاه جدید ایشان محسوب میشود و تضاد مکان پرداختی معین شده توسط ایشان در سفته که بر طبق قانون تجارت مکان تادیه دین میباشد مشخص میشود که سفته موصوف به هیچ عنوان امکان تنظیم در مورخه بعد شراکت نداشته زیرا که آدرس ایشان در مورخه ادعایی در مکانی دیگر بوده که در قرارداد شرکت ذکر شده و مکان مشخص شده در سفته اقامتگاه سابق شاکی بوده و تنظیم سفته در مورخه فوق با اطلاع موکل از اقامتگاه جدید ایشان امکانپذیر نبوده و قطعا مورد اعتراض موکل قرار میگرفته. ۱/۲- شاکی محترم ادعا نموده است که چک را به این دلیل به موکل داده است که ایشان به آشنایش بدهد و پول آنرا جهت تامین بدهی و غیره وارد شراکت نمایند .

بهترین دفاع و لایحه چک

حال این سوال مطرح میشود که آیا چکی که به ادعای شاکی بر روی ان کلمه امانی قید شده است شخصی حاضر به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان در قبال آن میباشد که قطعا پاسخ منفی میباشد و همچنین بر خلاف ادعای ایشان بر روی چک موصوف هیچگونه قیدی مبنی بر امانی بودن قید نشده و این امر عدم حسن نیئت شاکی را در پرداخت دیون خویش مشخص مینماید. ۱/۳- از دلایل ادعایی شاکی برای تحویل دادن اسناد تجاری به موکل بدهی به شرکت سن ایچ برای خرید از این شرکت بوده بنا به استعلام به عمل امده از شرکت موصوف مشخص میگردد که موکل و شرکت برای خریدهای از شرکت سن ایچ که مبالغ بالای بوده است هیچگونه بدهی نداشته و از این امر شاکی محترم بنا به اینکه مدیریت و حسابرسی که برای آن جدا از شراکت حقوق دریافت مینموده کاملا مطلع بوده و دلیل ادعایی ایشان برای تحویل اسناد بنا به این دلیل با عنایت به تجربه و مسئولیت ایشان و عدم مسئولیت ایشان در سرمایه گذاری غیر قابل باور و نشان از عدم حسن نیئت در پرداخت دیون میباشد.

مطلب مرتبط:  دیه چشم و کورکردن نابینایی و یا کاهش بینایی یک یا دو چشم ۱۴۰۱

۱/۴- شاکی ادعا و اظهار نموده که شراکت بعد از عدم تامین این اعتبار که قرار بوده موکل از دوست خویش در قبال چک دریافت کند ادامه پیدا ننموده که این نیز کاملا غیر واقعی بوده زیرا با استناد به استعلام از شرکت سن ایچ زمان و میزان خرید مشخص میباشد که شراکت کاملا در مسیر خویش بوده و با کلاهبرداری شخص بازاریابی که توسط شاکی استخدام شده بود مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان شراکت فی ما بین موکل و شاکی متضرر گردیده و در این خصوص شکایتی توسط موکل و شاکی در دادسرای شهرستان شهر مطرح شده که به پیوست مستندات فوق ارسال میشود و این ادعا نیز موید عدم حسن نیت و دستاویزی جهت عدم پرداخت دیون توسط شاکی قرار گرفته که با استناد به مدارک موجود نمایان میشود. ب) عالی جناب دلیل اصلی بر برائت موکل اقرار صریح شاکی در شعبه محترم شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران بر وجود دین و عدم امانی بودن ید موکل در خصوص اسناد تجاری میباشد. حضرتعالی استحضار دارید که اقرار سید الادله م یباشد پس چگونه است که شاکی علی رغم اقرار و آگاهی بر وجود دین در شعبه محترم شما بر امانی بودن اسناد اصرار و طرح شکوائیه مطرح نموده است .

شاکی و وکیل محترم ایشان در شعبه محترم شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران در دفاع در مقابل دادخواست موکل برای مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵تومان که در قرار داد شراکت شاکی متعهد به پرداخت ۀن بوده اولا در جهت عدم پرداخت دیون ابتدا به کل منکر انجام شراکت شده اند و اصرار به عدم پرداخت به این دلیل را داشته اند که این سوال مطرح میشود چگونه اگر شراکت انجام نشده ایشان در اظهارنامه ادعا نموده اند که در جهت پرداخت دیون شراکت چک و سفته به موکل اینجانب داده اند این مقدراراز تناقض این مقداراز تضاد آیا حکایت از عدم حسن نیئت شاکی محترم نیست ایشان در هر مرحله و در موقعیتهای گوناگون شگردی تازه جهت عدم پرداخت دیون ارایه میدهند راهی که باعث گردیده موکل در شراکت ۱۶۰ میلیون تومان متضرر شود و متعاقبا نسبت به پرداخت حداقل نیمی از مبلغ ضرر حاصل از شراکت خود را به کناری کشد و مسئولیتی نپذیرد. همچنین شاکی محترم در پایان دفاعیات برای برائت ذمه خویش پس از اینکه ادعا نمودنند که اصلا شراکت انجام نشده که ایشان ملزم به پرداخت چک باشند ادعا نموده اند که به موکل بنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ میلیون تومان بر طبق فیش و غیره پرداخت نموده اند و لذا دینی بر ذمه ایشان دیگر نیست . از این امر چند نتیجه حاصل میشود که به شرح دیل میباشد.

مطلب مرتبط:  حکم کتک زدن زن و مجازات قانون برای ضرب و شتم همسر چیست؟

خیانت در امانت چک

خیانت در امانت چک

۱) بر طبق ادعای ایشان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰تومان به موکل پرداخت نموده اند لذا از کلمه پرداخت وجود دینی از سابق که ایشان انرا قبول داشته مشخص میشود که به لحاظ این امر خود را ملزم به پرداخت موکل دانسته و وجود این دین با عنایت به اینکه ایشان این ادعا را مبنی بر پرداخت زمانی طرح نموده اند که در جهت دفاع از خویش در مقابل دادخواست موکل برای مطالبه وجه بوده و برای برائت ذمه خویش نسبت به ان تمسک جسته و لذا تا به اینجا با این استنباط مشخص شد آقای عباس اقرار بر پرداخت مبلغ ذکر شده را به صورت فیش داشته اند و دلایل خویش را برای پرداخت واریز و فیش و غیره عنوان نموده. ۲) حال که مشخص شد شاکی محترم ادعا نمودنند ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰تومان در جهت پرداخت دیون به موکل به انحا گوناگون پرداخت نموده اند از ایشان درخواست مینمایم مبالغ واریزی به حساب موکل و فیشهای واریزی آنرا ارایه نمایند اگر قادر به ارایه فیشهای واریزی یا سند تجاری دیگر مبنی بر پرداخت دین خویش ارایه نمایند ید موکل نسبت به این اسناد تجاری مازاد بر دبون اقای عبا امانی میباشد در غیر این صورت موکل نسبت به این اسناد که جمعا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان میباشد محق بوده و نسبت به ۸۰ میلیون تومان دیگر که ادعای پرداخت انرا دارند که در نظر ایشان میزان سهم شراکتی بوده که آنرا بازاریاب کلاهبرداری نموده تا کنون تنها یک فقره چک به مبلغ ۲۵ میلیون تومان به موکل داده اند که همانگونه که ذکر گردید در این خصوص نیزبا ادعاهای واهی سعی در عدم پرداخت دارند . عالی جناب لذا با امعان نظر در دلایل فوق مشخص میگردد مبنای وجود اسناد در ید موکل به اقرار شاکی در مرجعی دیگر وجود دین بوده و استفاده از دلایل متضاد و غیر واقع تنها بیانگر عدم حسن نیئت و برای عدم پرداخت دیون میباشد لذا در این خصوص درخواست صدور تصمیم مقتضی از محضر محترمتان مورد استدعا میباشد. اگر در زمینه های ویکل خانواده یا طلاق توافقی و دیگر مسائل حقوقی نیاز به لایحه دارید می توانید با موسسه حقوقی وکیل مدافع تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312