لایحه اعسار از پرداخت مهریه

شنبه, 24 -2667 09:29
تعداد بازدید 8982 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

لایحه اعسار از پرداخت مهریه   برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

علی آزادی      
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن

اعسار از پرداخت مهریه

دلايل ومنضمات دادخواست 1-تصویر سند نکاحیه2-استشهادیه3-شهادت شهود4-گواهی اعزام به خدمت
  با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1-اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره.............مورخ.../..../.... دفترخانه شماره ...... شهرستان، با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. تعداد مهریه نامبرده کلا ............. عدد سکه بهار آزادی می باشد. اکنون نیز در حال جدایی هستیم. پرونده طلاق اینجانب تحت کلاسه .... شعبه ... در حال رسیدگی است. 2-خوانده محترم وفق دادنامه شماره..........صادره از شعبه...........دادگاه عمومی شهرستان .......... نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت کل مهریه ............. عدد سکه بهار آزادی اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد مالی از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام و با توجه به اینکه در حال حاضر (مستنداً به گواهی اعزام به خدمت که ضمیمه میگردد) سرباز می باشم و هیچ منبع درآمد دیگری ندارم در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3، 10 و11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ مهریه با توجه به شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود نیز استناد می نماید....     محل امضاء – مهر – انگشت    

 

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:26
مطالب مرتبط