مطالبه وجه عادی

دوشنبه, 28 آذر 776 07:42
تعداد بازدید 5045 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(4 رای‌ها)

مطالبه وجه عادی

دادگاه عمومی حقوقی تاریخ جلسه : 19/8/93 طرفین دادرسی : خواهان : صندوق رضا (ع) با وکالت علی خواند گان : هادی و علی شماره پرونده : 9309900662 موضوع دادرسی : مطالبه وجه عادی دلایل و منضمات: 1-دلیل سمت 2- كپي مصدق قرارداد رياست محترم دادگاه باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب كپي مصدق قرارداد قرض الحسنه تقديمي، خواهان مبلغ 144500000ریال به صورت تضامنی از خواندگان طلبكار می باشد كه نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سررسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا با تقديم اين دادخواست رسيدگي به خواسته و صدور حكم محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 144500000ریال مستنداٌ به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق خواهان مورد استدعاست.

بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته واجرای فوری آن وفق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تقاضا مي شود. خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است نماینده صندوق رضا در جلسه حضور دارد خوانده حضو با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید..

لایحه وکیل احتراما به وکالت ازطرف صندوق مهر امام رضا ع موضوع پرونده کلاسه 930900662 مراتب ذیل را به استحضار آن مقام محترم می رساند:خوانده ردیف اول به عنوان متعهد وام گیرنده بوده وخوانده ردیف دوم به عنوان ضامن وامضاء کننده سفته ها بوده اند که خواندگان به تعهد خود عمل ننموده اند که منجر به واخواست سفته ها گردیده است.لذا با توجه به محتویات پرونده تقاضاي صدور حکم ومحکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت وجه سفته ها وخسارات وهزینه هاي قانونی وفق مفاد دادخواست مورد استدعاست. در وقت مقرر شعبه1 دادگاه عمومی حقوقی به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.

طرفین حضور دارند.فقط وکیل خواهان لایحه داده است به شماره 307 ثبت و ملاحظه شد.دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي می نماید دادگاه عمومی حقوقی خواهان : صندوق رضا (ع) با وکالت علی خواند گان : هادی و علی رای دادنامه : در خصوص دعوی صندوق رضا (ع) با وکالت علی به طرفیت آقایان هادی و علی بخواسته تقاضای رسیدگی صدور حکم بر حکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 144500000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات نماینده خواهان و با عنایت به ابلاغ واقعی به خوانده گان و عدم حضور و نهایتا مستندات ابرازی مصون از هرگونه ایراد و تعرض باقیمانده و عدم حضور خوانده باتوجه به ابلاغ واقعی به مشارالیه که مانع از رسیدگی نمیباشد حکم به محکومیت خوانده دعوی به مبلغ 144500000 ریال ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 42350000 ریال و تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ،تقدیم دادخواست، تا اجرای احکام بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی صادر مینماید رای صادره حضوری بوده وظرف مدت20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان سمنان میباشد.

نظریه وکیل دعوای مطالبه وجه به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح که همانا دادگاه محل خوانده یا محل وقوع قرارداد به عمل می آید به این صورت که باید با تقدیم دادخواست به دادگاه ( با توجه به صلاحیت این دو مرجع بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه از سوی خواهان ) ورود و رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی قانونی بوده و لذا خواهان با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی محکومیت بدهکار را به تأدیه مبلغ مورد درخواست در قرارداد وام را تقاضا نمود .در این دعوا خواهان با ارائه دلایلی از قبیل رسید عادی و فیش واریزی و همچنین استناد به مواد 1284 و 1289 و 1301 قانون مدنی و نیز ماده198 آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده را از دادگاه خواستار شد .

 

باید توجه داشت که خسارت تأخیر در تأدیه در مورد مطالبات عادی از تاریخ مطالبه خواهان مورد حکم قرار می گیرد بنابراین می توانید قبل از انجام هر کاریاز طریق ارسال اظهارنامه با استفاده از تکمیل فرم مخصوص و ارسال آن از طریق دایره اظهار نامه دادگاه حقوقی محل اقامت می توانست اقدام نماید اما در این خصوص موارد ذیل قابل بیان می باشد1 برابر ماده 293 و 294 قانون تجارت اعتراض در موارد : نکول، امتناع از قبول یا نکول ویا در مورد عدم تأدیه در یک نسخه براي محال الیه ،شخص ثالث قبول کننده برات واشخاصی که در برات براي تأدیه وجه عند الاقتضاءمعین شده اند میباشد.

به موجب مواد 284 و285 قانون تجارت دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده باید ظرف 10روز به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی به کسی که برات را به او واکذار نموده اطلاع دهد و هر یک از ظهر نویس ها نیز باید در ظرف 10روز از تاریخ اطلاع به ظهر نویس سابق خود اطلاع دهد. این در حالی است که اولا در پرونده مذکور مراحل پروتست مطابق قانون صورت نگرفته وصرفا با دایره واخواست دادگستري گواهی صدورواخواست را صادر نموده.

285 قانون تجارت در خصوص ظهر نویس ها هم صورت نپذیرفته است.ثانیا مقررات ماده 284 ثالثا مستند به ماده 284 قانون مدنی براي محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه باید موضوع دعوا دین از نوع وجه رایج بوده و،با مطالبه داین و تمکن مدیون ،مدیون امتناع نماید؛حتی اگر واخواست را هم مطابق قانون تجارت صحیح فرض نماییم دادگاه برابر نص صریح ماده 522 موظف است شروط مذکور را احراز نماید لذا رأي صادره با توجه به عدم شرایط قانونی واخواست وهمچنین عدم احراز واثبات شرایط مندرج در ماده مارالذکر مواجه با ایراد واشکال قانونی می باشد.

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 07:42
مطالب مرتبط