نمونه گزارش کارآموزی وکالت اعتراض به ثبت

دوشنبه, 28 آذر 776 08:13
تعداد بازدید 1213 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(0 رای‌ها)

نمونه گزارش کارآموزی وکالت اعتراض به ثبت

موضوع  : اعتراض به ثبت خواهان : گودرز به اقامتگاه شهرستان مهدیشهر ... خوانده : ۱ستاد اجرایی فرمان امام ره سمنان ۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان وکیل : سید طباطبایی به اقامتگاه .... خواسته و موضوع بهای آن : اعتراض به ثبت پلاک ۳۴۰/۲۵واقع در بخش ۳ به استناد نامه صادره اداره کل ثبت استان سمنان در راستای ماده ۱۶ قانون ثبت مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ دلایل و منضمات : فتوکپی نامه اداره ثبت اسناد سمنان – انحصار وراثت –وکالتنامه موکل از همه وراث – وکالتنامه وکیل –صورتمجلس تحریر حدود –تحقیق و معاینه محل ارجاع به کارشناس  . شرح دادخواست : توضیح به اینکه موکل از همه وراث وکالت دارد مالک ملک ثبتی ۳۴۰/۲۵ در بخش ۳ میباشد که در خواست ثبت نیز نموده است و تا کنون ادره ثبت اقدام به عمل نیاورده اخیرا ستاد فرمان اجرایی امام ره درخواست ثبت نموده اند .

که موکل در فرجه قانونی طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اعتراض نموده است ، که تصدیق ان و هدایت موکل به مراجع قضایی موجود میباشد . با عنایت به مدارک پیوستی اولا اینکه ملک به صورت ۴ دیواری میباشد و در تصرف ایشان میباشد که طبق ماده ۳۵ ق م تصرف ایشان مالکانه میباشد دوما از طریق ارث به ایشان منتقل گردیده و در تملک ایشان میباشد و لذا صورتجلسه داوری و توزیع اظهارنامه موید این مالکیت میباشد لذا ادعای ستاد اجرایی وجاهت قانونی نداشته و استدعای رسیدگی دارم . اقدامات دادگاه جهت تعیین  وقت جلسه و ارسال اوراق قضایی و تعیین و استعلام وضعیت ثبتی ملک . ابلاغ به صورت صحیح و طبق ظوابط قانونی صورت پذیرفت . نامه ادره ثبت در پاسخ به درخواست اعلام وضعیت  ثبت ملک مورد فوق زمین به نام قلی عوض بوده سپس به اسناد دادنامه ۹۶۰۶۳۷-۲۵/۳/۹۱ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی ۲۸/۹/۹۳۴۴/۹۳۱  شش دانگ به مساحت ۷۳۵۵ به نام ستاد اجرایی فرمان امام ره انتقال یافته و آقای  گودرز به مراجع قضایی هدایت شده اند در خصوص اعتراض مربوط به ثبت و نتیجه همچنان مشخص نشده . دادنامه دادگاه انقلاب جهت ثبت به نفع خواهان به جهت نبود مالک و دلایل بر مالکیت اغیار و تصرف اغیار بوده که با انتشار آگهی کسی جهت حضور و اعتراض نبوده و ملک با عنایت به مواد ۱و۱۰و ۱۳ادم نحوه رسیدگی به پرونده ۴۹ حکم به تملک به نفع ستاد نموده است.

لایحه ارسالی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر رای صادره از دادگاه انقلاب  و عدم اعتراض نسبت به رای صادره و معرفی ارمان مرادی به عنوان نماینده به دادگاه محترم.   رای دادگاه دادنامه پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۴۵۶۱۲۰۰۳۱شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دادنامه ش ۹۳۳۴۵۲۳۲۲۳۴۵۰۳ خواهان : گودرز خوانده : ستاد اجرایی خواسته :اعتراض به ثبت رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای گودرز بیدقی به اقامتگاه ...خوانده ستاد اجرایی فرمان امام و اداره ثبت اسناد نسبت به ثبت ملک پلاک ۳۴۰/۱۳ در بخش ۳ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ بدین توضیح که خواهان مدعی به وراثت از مرحوم قایت مالک مشاعی پلاک فوق می باشد که تاکنون اقدام به اخذ سند رسمی ننموده اند و برای ایشان صادر نگردیده و بنا به اطلاع از ثبت ملک و در موعد مقرر اقدادم به اعتراض به ثبت نموده اند با توجه به رای دادگاه انقلاب که به نحوی نقض و ابطال نگردیده است رسیدگی به خواسته فوق وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد . لذا دادگاه به استناد ماده قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر مینماید .

مشاوره رایگان با وکیل ثبت وکیل و با تجربه ثبتی با گروه وکلای مدافع

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:13