تنظیم قرار داد اجاره رسمی

دوشنبه, 28 آذر 776 08:12
تعداد بازدید 343 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(0 رای‌ها)

تنظیم قرارداداجاره رسمی

خواهان : علی ابوابی خوانده : علی و مرتضی هر دو عمرانی موضوع تنظیم قرارداد اجاره نامه خواسته وبهای آن : تنظیم قراداداجاره شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه براساس مبایعه نامه عادی مورخ ۲۱/۲/۷۰ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان امام پلاک ۲۶۸ را از مرحوم عمرانی خریداری نموده ام  و اجاره نامه عادی مورخ ۲۳/۲/۷۰ با مالکان ملک (خواندگان) تنظیم کرده ام و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم عمرانی و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های ۲۸/۹/۷۰ و ۵/۸/۷۴ به حقانیت بنده  اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام اینجانب را استدعا کرده است.

اقدامات  دادگاه دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ ۱۲/۶/۹۳ ساعت ۹ صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.

در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره ۲۵۰۵ واقع در بخش ۷ تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره ۲۵۰۵ را خواستار می شود. دفتر به تاریخ ۱۴/۸/۹۲ وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد.

در تاریخ  ۱۴/۸/۹۲ در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ ۶/۱/۹۳ نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک ۲۵۰۵ ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد.

پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ ۱۰/۲/۹۳ ساعت ۳۰ :۱۰ صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ ۲۱/۲/۷۰ منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ ۲۳/۲/۷۰ رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ ۱۳/۹/۷۰ آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی ۲۷/۳/۸۱ مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است.

با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه ۲۱/۲/۷۰ و ۱۲/۹/۷۰ و توافق کتبی مورخه ۲۳/۲/۷۰ و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره ۱۸۲۴ مورخ ۱۲/۱۰/۴۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۸ حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه ۲۱/۲/۷۰ به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ ۲۳/۲/۷۰ قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره ۴۴۵۵۱ مورخ ۱۱/۱۰/۸۱ ثبت منطقه شرق تهران به شماره ۳۴۵۴ مورخ ۲۵/۱۰/۸۱ ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۶۵ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند.

رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.   تحلیل پرونده ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است . دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:12
محتوای بیشتر در این بخش: « چگونه وصیت نامه تنظیم کنیم خلع ید »