خلع ید

دوشنبه, 28 آذر 776 08:07
تعداد بازدید 236 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(0 رای‌ها)

خلع ید

دادخواست خلع ید   مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تاریخ جلسه: 26/6/93 طرفین دادرسی : خواهان محمد خوانده گان : حسن و زهرا شماره پرونده : 930992000331 موضوع دادرسی : خلع ید دلایل و منضمات : کپی سند رسمی ، نظریه کارشناس قرار تامین دلیل شورای حل اختلاف به تاریخ 1/5/93 با سلام به استحضار می‌رسانم نظر به اینکه اینجانب مالک یک دستگاه آپارتمان به مساحت 84 مترمربع و یک انباری به مساحت 11 متر مربع 27 سانتی‌متر به حسب صورت مجلس تفکیکی می‌باشم متاسفانه خوانده انباری متعلق به اینجانب را تصرف نموداند و در آن انباری تصرف مالکانه اختصاصی نموده اند. لذا نظر به اینکه با وصف مراجعات مکرر از تحویل انباری خودداری می‌نمایند بدین وسیله با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از انباری به احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم. در محتویات پرونده شماره 9309980331 رضایت کتبی و اجازه مالک آپارتمان به شماره ثبتی 2//20 مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را دارم اعلام شده است. و رضایت کتبی مالک آپارتمان به شماره ثبتی 34/20 مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری اعلام شده است. آقای حیدریان که مالک 6 دانگ به پلاک ثبتی 67/20 موافقت خوانده تغییر کاربری آپارتمان را اعلام نموده است.

با وکالت کاری و رسمی به شماره 86 در دفتر اسناد رسمی به شماره 5 حوزه ثبتی مهدیشهر موکل جسن و زهرا نورانی وکیل آقای محمد حیدریان موضوع وکالت مراجعه به کلیه ادارات دولتی اعم از اداری، شهرداری و ثبت اسناد و هیئت 7 نفری زمین شهری و سایر سازمانهای دولتی و ...... حدود اختیارات وکیل: با حق توکیل غیر ولو کراراً وکیل تام‌الاختیار موکل مدت اعتبار این وکالت کاری 6 ماهه است.. و فتوکپی سند مالکیت به شماره ملک 6و5/2065 در دفترخانه 5  پیوست پرونده موجود می‌باشد.در احضاریه به تاریخ 17/1/93 تنظیم شده که در تاریخ حضور 14/4/93 تعیین شده و به خوانده ها ابلاغ گردیده در صورت جلسه تنظیمی مورخه 14/4/93 اظهارات به عبارت ذیل می‌باشد. مقام قضایی در صورت مجلس وقت نظارت خواستار وضعیت ثبتی پلاک 2/2065 شده است. وقت مقرر پرونده تحت نظر است ملاحظه می گردد  محمد حضور دارد خواندگان حضور ندارند اخطاریه خوانده ابلاغ قانونی(الصاق گردیده) است.لایحه اي نیز از طرف خواندگان پیوست نیست. ختم جلسه اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم میگردد.

اظهارات وکیل خواهان آقای در صورت مجلس مورخه 14/4/93 عرایض به شرح دادخواست می‌باشد و شرح اینکه انباری مربوطه به موکل برابر صورت مجلس تفکیکی به نظر کارشناسی در اختیار خوانده است و در آن تصرف دارند و در همین انباری هم احداث راه‌ پله نموده است احتمالاً انباری مورد ادعای ایشان در همین ملک قرار دارد لذا برابر نظریه کارشناس ضمیمه انباری شماره 3 در اختیار خوانده است که مورد درخواست خلع ید است که در همین انباری مبادرت به کشیدن راه‌پله به ملک تجاری خود نموده است. و نظر به اینکه انباری شماره 3 و مشاعات ملک است که در مالکیت تمام مالکین است مورد خواسته قلع و قمع است و در خصوص دعوی متقابل خوانده موکل خوانده اظهار می‌دارد که انباری در اختیار ایشان نمی‌باشد و ادعای حسن و زهرا را کذب می‌داند. ضمناً توجه مقام قضایی را به نظریه کارشناسی را خواستار هستم.

رأي دادگاه درخصوص دعوي آقای محمد به طرفیت حسن و زهرا فدایی به خواسته خلع ید از انباری پلاك ثبتی6و5/20  با عنایت به مطالعه اوراق و محتویات پرونده از جمله شرح دادخواست تقدیمی و وضعیت ثبت،مالکیت رسمی خواهان در پلاك رسمی یاد شده محرز و مسلم است.نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است.لذا دادگاه طبق اظهارات و ادله ابرازی دعوي خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد308-311 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید مشارالیها از ملک - خواهان صادر و اعلام میدارد.

رأي صادره غیابی بوده و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20روز پس از انقضاي واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر است. نظریه وکیل در خصوص طرح دعوی خلع ید به اموال غیرمنقول مجرای آن استیلای ید به مال غیر(بخشی از ملک انباری) به نحو مشروع یا نامشروع و عدوان در غالب غصب و در حکم غصب است وجه حقوق عینی جاری است. و از حقوق دینی محسوب نمی‌گردد مع‌الوصف می‌توان در موضوعات این چنینی به فصل دوم از باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود غصب استناد و حکم مربوطه از قوانین موضوعه صحیح است و استناد صحیح و بلااشکال می باشد.دعوی خلع ید به استناد مواد 11 الی 18 و 20 قانون مدنی « دعوی غیرمالی » و به استناد رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور و به ماده 12 قانون دادرسی مدنی در صلاحیت « دادگاه محل وقوع ملک » متنازع فیه است ولی هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای واریز و تمبر ابطال گردیده است.

ارکان تشکیل دهنده دعوی خلع ید در این پرونده عبارتند از: مالکیت رسمی خواهان به شماره پلاک ثبتی 7/6/25 احراز تصرف خوانده در ملک متنازع فیه مطابق نظریه کارشناس به تاریخ 1/5/93 بلا جواز و نامشروع بودن این تصرفات رای صادره صحیح می باشد چرا که مطابق با اظهارات خواهان هیچ گونه نظر کارشناسی دال بر وجود رابطه استیجاری با خوانده یافت نگردید. و خوانده با عنایت به عدم حضور در جلسه مدرکی در خصوص اذن یا اجازه ارایه نداده و لذا چون نمی تواند مالک مال باشد انتفاع از  آن نیز صحیح نیست. لذا وفق ماده 313 و 316 قانون مدنی رای  دادگاه مبنی بر غاصبانه بودن تصرفات متصرف کنونی ملک مطابق با موازین قانونی بوده و مالک حق دارد ملک خویش را دست هر کس بیابد باز پس گیرد.

جهت مشاوره با وکلای با تجربه در زمینه ثبت و خلع ید و ملک با ما در تماس باشید

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:07