نمونه قرارداد کار موقت

جمعه, 25 آذر 776 09:34
تعداد بازدید 316 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه قرارداد کار موقت

به نام خدا شماره: .......................                            تاريخ: ....................... قرارداد كار موقت ****** بر اساس ماده 10 قانون مدنی اين قرارداد كار بين شركت ........................ كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقاي/خانم .............................. فرزند .............................. داراي شماره شناسنامه .............................. صادره از ............................................................................................................................... ساكن ............................................................................................................................................................................... كه از اين پس «كارگر» ناميده مي شود منعقد مي گردد. تبصره: اين قرارداد جهت كار موقت با توجه به ماده 10 قانون مدنی بين طرفين تنظيم گرديده است. 1- مدت قرارداد: مدت اين قرارداد....................... ماه است كه شروع آن از تاريخ ....................... و پايان آن تاريخ ....................... مي باشد و محل انجام كار، واقع در ............................... به نشاني ........................................................................................................ مي باشد. تبصره: ................ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد. 2- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت ...............................مي باشد و آقاي/خانم ....................... متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد.

3- ساعات كار: ساعات كار شركت معادل ................................ ..............كار در هفته مي باشد و در صورت انجام كار اضافي، طبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد. 4- حق السعي: حقوق ماهانه: ............................... ريال تعیین شد و کارگر اقرار کرد در این مدت به جز حقوق ماهیانه مطالبات دیگری نخواهد داشت و موظف است .................ماه تمام به صورت آزمایشی در ......................کار کند و اقرار کرد درصورتی که در بین یک ماه از کار صرف نظر کرد هیچ حقوقی به وی تعلق نگیرد هیچ ادعایی نسبت به حقوق ماهیانه خود نخواهد داشت. 5- خانم/آقاي .............................. طي مدتي كه براي شركت كار مي كنند حق استفاده از تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را بر اساس مقررات قانوني كار دارا خواهند بود. 6- خانم/آقاي ............................. با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قراردادكار را از خود سلب مي نمايد. 7- اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد، بدوا از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد.  اين قرارداد در 7 بند و 2 تبصره در تاريخ ......................... تنظيم و به امضاء طرفين رسيد. امضاء كارفرما                          امضاء كارگر   *******  

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 09:35