مسئولیت پزشک

جمعه, 25 آذر 776 08:59
تعداد بازدید 20 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مسئولیت پزشک

اگر پزشک در حین درمان بیمار موجب آسیب بدنی به وی گردد باید دیه بدهد به جز در دو حالت زیر: حالت اول: پزشک ثابت کند که هنگام درمان مرتکب تخلف یا تقصیر نشده است. حالت دوم :پزشک قبل از از درمان بیمار رضایت نامه گرفته باشد. در این خصوص نظریه پزشکی قانونی بسیار اهمیت دارد و مبنای احکام صادره می باشد.مطلب بسیار مهم این است که گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه به معنای عدم مسئولیت پزشک نیست.در صورتیکه بیمار یا خانواده او تقصیر و تخلف پزشک را اثبات کننددکتر مسئول خواهد بود حتی اگر بیمارستان ده ها برائت نامه گرفته باشد.

برای شکایت میتوانید به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که به پرونده های مربوط به قصور وتخلفات پزشکی در هر سطحی رسیدگی می کنند مراجعه کنید.از این طریق می توانید دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور و کوتاهی شده باشد مجازات اورا هم از دادگاه بخواهید.

همچنین سازمان نظام پزشکی نیز تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی ازاقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 09:00