ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده

پنج شنبه, 24 آذر 776 07:17
تعداد بازدید 376 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده

مرجع صدور : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران چکیده : ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی تاریخ رأی نهایی : 1392/7/22 شماره رأی نهایی : 9209970301432 رأی بدوی ♦️ در خصوص دعوی خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به خواسته فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و تخلیه ملک استیجاری و پرداخت خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می ‌باشد.

رئیس شعبه 156 دادگاه_عمومی حقوقی تهران   رأی دادگاه تجدیدنظر جدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به ‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد رفع_نقص از دادخواست می باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

جهت مشاوره با ما در تماس باشید.

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 اسفند 1397 07:17