بررسی رای استرداد قولنامه

پنج شنبه, 24 آذر 776 07:28
تعداد بازدید 54 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

بررسی رای استرداد قولنامه

دادخواست: خواسته استرداد قولنامه مربوط به ملک با شماره قولنامه 040919 مورخ 10/1/92 دلائل و مدارک: کپی قولنامه .کپی کارت ملی اینجانب ایوب شه بخش فرزند محمد عثمان نظر به اینکه ملکی را طی مبایعه نامه ای تنظیم شده در مشاور املاک آقای علی کیخا مورخ 10/1/92  خریداری نمودم که نسخه از اصل مبایعه نامه که متعلق به اینجانب می باشد در مشاور املاک می باشد که چندیدن بار به اتفاق شهود که در صورت لزوم حاضر به ادای شهادت هستند به وی جهت استرداد مبایعه نامه مراجعه نمودم ولی از استرداد مبایعه نامه خوددادری می نماید لذا تقاضای الزام خوانده به رد مبایعه نامه مورد استدعاست.

دادنامه: در خصوص دعوی ایوب شه بخش به طرفیت علی کیخا بخواسته استرداد قولنامه ملک شماره 040919 مورخ 10/1/92 ماحصل ادعای خواهان بدین شرح می باشد میباشد که طی مبایعه نامه در مشاور املاک خوانده ملکی را خریداری نموده و نسخه اصل مبایعه نامه در آن جا می باشد و چندین بار جهت استرداد مبایعه نامه مراجعه نموده ولی خوانده از مسترد نمودن خودداری نموده است خوانده در جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است لذا دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ملاحظه می گردد وی برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نکرده است فلذا دادخواهی خواخان را موجه تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و پس از 20 روز قابل تجدید نظرخواهی است.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 اسفند 1397 07:28