رای ضرب و جرح عمدی

چهارشنبه, 23 آذر 776 08:31
تعداد بازدید 312 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

رای ضرب و جرح عمدی

دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: رسول تجدید نظر خوانده‌: محبوبه ، محمد شماره پرونده: ‌90677 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 512- 21/8/94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایراد ضرب و جرح عمدی شرح دادخواست: در دادنامه بدوی صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شاکی آقای رسول و متشاکیان 1) محمد  فرزند احمد 2) محبوبه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی رأی صادره به قرار ذیل است: در خصوص اتهام آقای محمد فرزند اهل و شغل آزاد با تودیع وثیقه. خانم محبوبه  .

نفر اخیر آزاد به معرفی کفیل متهم ردیف اول دائر به ایراد صدمه و ضرب و جرح عمدی نسبت به رسول صبور و ردیف دوم دائر به برخورداری از کمک به مصدوم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای رسول گواهی پزشکی قانونی شهادت شهود و مطلعبن دفاعیات غیر موثر متهمان در دادسرا و دادگاه و عدم حضور و دفاع از ناحیه و ردیف اول در دادگاه و کیفر خواست صادره از دادسرای  شماره 5237- 31/6/94 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده علیهذا مستنداً به مواد 19و بند الف ماده 290 و448و462 و 492 و614 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین حکم به محکومیت متهم ردیف اول به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی در قصاص و افراز تجری مرتکب حکم به محکومیت متهم موصوف از جهت جنبه عمومی جرم به تحمل 6ماه حبس تعزیری و از جنبه خصوصی جرم به پرداخت 3/1 دیه کامله از بابت شکستگی استخوان جمجه هنگام ورود شکستگی جمجه در ناحیه پیشانی آهیانه سمت چپ در هنگام خروج در حد دامنه دوم سی درصد دیه کامله ارشاً از بابت از دست دادن میدان بینایی در چشم در مرجع سمت چپ تحتانی سوم نه صدم دیه کامله ارشاً از بابت اختلال در توانایی بیان و دریافت مطالب چهارم هجده صدم دیه کامله ارشاً از بابت خلج تحت اندام فوقانی و اندام تحتانی در سمت راست و پنجم چهار صدم دیه کامله ارشاً از بابت کاهش حساسیت بویایی ششم پنجاه و شش درصد دیه کامله از بابت ارش مازاد دامنه اعلام شده قبلی و هفتم هفتاد درصد دیه کامله ارشاً از بابت اختلال شدید در تکلم هشتم بیست و چهار صدم دیه کامله ارشاً از بابت کاهش شدید قدرت عضلانی اندام فوقانی راست نهم نوزده صدم دیه کامله از بابت ارش کاهش شدید عضلانی تحتانی راست در حق شاکی آقای رسول صبور  و متهم ردیف دوم به تحمل 3 ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهمان حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد. که پس از تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به تاریخ مقرر در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تشکیل جلسه داده و مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت.

تجدید نظر خواه آقای محمد و خانم محبوبه. موضوع تجدید نظر خواسته از دادنامه شماره 512- 21/8/94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 رای دادنامه تجدیدنظر در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد و خانم محبوبه با وکالت آقای مصطفی نسبت به دادنامه شماره 512مورخ 21/8/94 از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اصدار یافته و به موجب آن تجدید نظر خواه اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه گرم به تحمل 2 سال حبس تعزیری و از جهت عمومی جرم و پرداخت دیه در حق شاکی آقای رسول به شرح رأی یاد شده محکوم گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و بنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین در افراز و تشخیص مجرمیت و صدور حکم و تعیین کیفرخواست به همین بنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات داوری خدشه و خللی وارد و ترتیب نیست و از طرفی اعتراض واصل شده در واقع تکرار همان مطلب عنوان شده، جلسه بدوی بوده است و هنگام صدور حکم مورد توجه دادگاه نخستین قرار گرفته و در مجموع اعتراضی به کیفیتی نیست که بر اساس و ارکان رأی لطمه و خدشه وارد نماید.

علی‌هذا دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده به استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه موصوف را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم قطعی است. نظریه وکیل 1- رای تحقق ركن مادی ایراد ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند هر وسیله ای باشد. درركن معنوی: باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی كیفری آراء صادره در خصوص جرایمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از یک دهم دیه‌ی كامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء كمتر از یك دهم دیه‌ی كامل قطعی است با توجه به افزایش نرخ دیه‌ی كامل و قابل توجه بودن نسبی ان می توان گفت كه هم اكنون با در نظر نگرفتن مواردی كه مصادف با ماههای حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) بوده اند. 2-در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده 614 مقرر می دارد هر كس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد كه موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و درصورت درخواست مجنی علیه مرتكب به پرداخت دیه نیز محكوم خواهد شد.

تبصره: در صورتی كه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد. ملاحظه می شود كه مطابق تبصره فوق از ماده مذكور مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدیدنظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود كه اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدیدنظر منتهی به صدور رای بر برائت محكوم علیه گردد تكلیف دیه قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده دادرسی استفاده كرد لكن نفس صدور آرایی كه به دو بخش قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احكام كیفری كه دیه از آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است كه منشأ هر دو بخش جرم است و اگر قرار است موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع منشأ وجودی خویش قابل تجدیدنظر باشد.

3- کلیه اقداماتی که در مرحله تجدید نظر صورت گرفته است از طرح دادخواست تجدید نظر خواهی از سوی محکوم‌علیه از دادنامه اصراری از مرجع بدوی در مهلت مقرر قانونی در دادگاه‌های تجدید نظر استان سمنان و به ترتیب مطابق مقررات وفق مواد 426 و 427 و تبصره 2 آن و 432 و433 و 434 از لحاظ جهت تجدید نظر خواهی و 436 فی‌المجموع از قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 رسیدگی در یکی از شعب تجدید نظر که پس از ارجاع ریاست آن مرجع ثبت و کلاسه بندی در شعبه 2 وفق ماده 448 قانون اخیرالاشاره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نهایتاً صدور حکم به محکومیت آقای رسول صبور (تجدید نظر خواه) مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق ایراد و اعتراض موثر و مدللی موجبات نقض دادنامه بدوی فراهم کند را نیاورده است. و رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده از سوی مرجع بدوی صادر شده و موجبات تایید رأی بدوی بوده است.همچنین تصریح مرجع تجدید نظر به قطعیت رأی صادره وفق مادتین 448 همان مرقوم و از نظر انطباق با مقررات و تشریفات آیین دادرسی و اصول محاکمات و حقوق متداعین و قوانین بدون مربوط به موضوع صحیح و بلااشکال و قانونی می‌باشد.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:31