رای در خصوص مواد مخدر

چهارشنبه, 23 آذر 776 07:52
تعداد بازدید 572 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

رای در خصوص مواد مخدر

رای در خصوص مواد مخدر

صورت مجلس: 22 مورخه یوم جاري3/4/94 اینجانب گروهبان یکم مردي در معیت ستوان.احتراماً مقارن ساعت 3018 حین گشت زنی در موقعیت قبل از زیر گذر ساسانی به فردی به هویت حمید به آدرس ترك آباد مشکوك که بعد از بازرسی بدنی از متهم نام حمید مقدار 22 سانت مواد مخدر مشکوك به شیشه از جیب شلوار وي کشف و ضبط گردیدکه نامبرده قبول داشته مواد مخدر متعلق به وي بوده است و پس بررسی مشخص گردید که متهمین مذکور از داخل خرابه ها که محل اخفاي معتادین و مشکوکین به سرقت بوده است آمدند،و نهایتاً تحت عنوان مظنون به فروشنده مواد مخدر تحویل کلانتري گردیدند. گردآوری شده در موسسه حقوقی تهران مدافع توسط وکیل برگ اظهارات متهم نام:حمید فرزند 22 ساله. سوال : برابر گزارش مقدار 20 سانت مواد مخدر از شما کشف گردیده چه دفاعی دارید؟ جواب : قبول دارم. سوال : شما در محلی دستگیر شده اید که محل اخفاي سارقین است چه دفاعی داري؟ جواب : از آنجا رد میشدیم. سوال : آیا اعتیاد دارید؟ جواب : بله. مواد را از کجا تهیه می کنید؟ از میدان مطهری سوال : آیا براي پول مواد سرقت می کنید؟ جواب : خیر. برگ اظهارات متهم موضوع : دستگیري متهم مظنون به سرقت با مواد روان گردان شیشه احتراماً مقرن ساعت18.3. مورخ 3/4/94.

گشت این کلانتري در موقعیت قبل از زیر گذر ساسانی به فردی با هویت حمید مظنون که پس از بازرسی بدنی از متهم نفر دوم مقدار 22 سانت مواد مخدر مشکوك به شیشه ازداخل جیب شلوار وي کشف گردید. لذا با توجه به بیرون آمدن متهم از خرابه هاي اطراف که محل اخفاي معتادین مشکوك به سرقت بوده به عنوان مظنون به سارق تحویل گردید.لذا در این خصوص از متهم بازجویی که در اظهارات خود اظهار داشتند که متهم حمید اظهار داشتند که به مواد اعتیاد دارم و مواد متعلق به من است و از شاه عباسی خریداري کرده ام لذا پرونده به همراه متهمین جهت کسب دستور به حضور ارسال می گردد. از کلانتري موضوع:عودت و اقدام با احترام در اجراي دستور صادره مبنی بر اینکه متهمان تحت نظر،مواد توسط پلیس مربوطه توزین شود و برگ ثانی ضمیمه فردا در معیت متهمان به نظر رسد که در اجراي دستور متهمان در این یگان تحت نظر قرار گرفته و اینک پرونده و برگ توزین به همراه متهم جهت کسب دستور به حضور ارسال می گردد.

برگ بازجویی و صورت مجلس: حمید سوال : اتهام شما دائر بر نگهداري 20 سانت شیشه میباشد چه دفاعی داري؟ قبول دارم ولی از یک ماه قبل ترك کردم این مقدار شیشه از قبل درجیب من مانده است تقاضاي کمک دارم. به عنوان آخرین دفاع جه حرفی دارید؟ تعهد می دهم که دیگر تکرار نشود.. قرار تأمین کیفري: قرارکفالت به مبلغ 50 میلیون ریال صادر گردید از شعبه صادر و با کفالت محمد و قبول بازپرس محترم متهم آزاد گردید.. قرار جلب به دادرسی: سرپرست محترم دادسراي عمومی و انقلاب در خصوص اتهام حمید فرزند عبد العلی موضوع گزارش مأمورین دائر بر نگهداري 20 سانت شیشه با عنایت به گزارش مأمورین و کشف مواد مخدر و اقرار متهم مستند به ماده 8 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار مجرمیت صادر و اعلام می گردد. در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق شعبه 2 بازپرسی به تصدي امضاء کننده ذیل تحت نظر است و با ملاحظه محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار قرار جب به دادرسی می گردد. قرار دادسرا در خصوص اتهام حمید موضوع گزارش مأموران دائر بر نگهداري 20 سانت شیشه با عنایت به گزارش مأمور و کشف مواد مخدر و اقرار متهم تحقق و انتساب بزه به متهم ثابت تشخیص مستند یه مواد 8 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مجرمیت متهم صادر و اعلام می گردد.

قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. ریاست محترم دادگاه انقلاب احتراماً حسب محتویات پرونده کلاسه آقاي حمید فرزند 22 ساله صادره از آزاد با قرار قبولی کفالت متهم است به ارتکاب بزه نگهداري 20 سانت شیشه در که با توجه به دلایل ذیل:گزارش مأمور و کشف مواد مخدر و اقرار متهم مجرم تشخیص و مستند به ماده 8 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و با ماده 265 قانون ایین دادرسی در امور کیفري ،کیفر نام برده مورد تقاضاست. ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی معینه مراجعه شد حمید در محل حضور نداشت. مراتب گواهی می شود.

دستور رئیس محترم شعبه به دفتر با توجه به اعلام دایره بلاغ مقرراست کفیل متهم را احضار و ابلاغ فرمائید ظرف فرجه قانونی نسبت به معرفی مکفول خود اقدام و پرونده در وقت نظارت باشد.که با توجه به اقدامات معموله و عدم دسترسی به متهم مقرر گردید وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق جراید کثیر الانتشار احضار و پرونده در وقت نظارت باشد.که به دنبال آن وقت رسیدگی از طریق جراید به اطلاع رسانیده شد صورت جلسه در وقت فوق العلده جلسه شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی به تصدي امضاءکننده ذیل با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب تشکیل است.پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد.متهم در وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه اي هم نفرستاده است.دادگاه خطاب به نماینده محترم دادستان در دفاع از کیفر خواست اگر مطلبی دارید بفرمائید. تقاضاي صدور حکم شایسته را دارم .دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي می نماید. رأي دادگاه در خصوص اتهام آقاي حمید 22 ساله شغل آزاد اهل مذهب شیعه فاقد پیشینه محکومیت کیفري فعلاً مجهول المکان دائر بر نگهداري 20 سانت شیشه،با توجه به کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقلاب ،مواد مخدر مکشوفه و ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده و عدم حضورش در دادگاه علی رغم اقدامات معموله و تعیین وقت رسیدگی و احضار از طریق جراید کثیر الانتشار بزهکاریش از نظر این دادگاه در حد مذکور محرز و مسلم است. لذا دادگاه به تجویز ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري و مستند به بند 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وي را به جرم نگه داري مواد مخدر به پرداخت 2 میلیون ریال جزاي نقدي تحمل30 ضربه شلاق تعزیري محکوم و ضمن ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت مقرر می دارد .

رای صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد 426و427و431و433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد. نظریه وکیل در خصوص پرونده مذکور موارد ذیل قابل بیان می باشد: 1-تحقیقات مقدماتی صورت گرفته در دادسرا در خصوص متهم که صرفاً مظنون بوده با ایرادات فراوان از لحاظ نحوه بازداشت،نگهداري،و تحقیق توسط مأمورین کلانتري مواجه می باشد.که به شرح ذیل بیان می باشد.اولاً :برابر ماده45 بند ج قانون آیین دادرسی کیفري مأمورین کلانتري صرفاً در جرایم مشهود حق بازداشت و تفتیش را بدون دستور مقام قضایی دارند.و با توجه به گزارش مأمور کلانتري و محتویات پرونده احدي از متهمین نه معتاد متجاهر بوده و و صرفاً به علت عبور از محلی که محل تجمع معتادان و سارقان است،تحویل کلانتري شده است.

2- اما در خصوص رأي دادگاه مستند به بند 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجازات نگهداري بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم از موادي را که ذکر کرده است که شامل شیشه نیز می باشد،از 2 تا 6 میلیون ریال جریمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق مقرر داشته است،وبا توجه به میزان 20 سانت شیشه که از متهم کشف شده است ورأي دادگاه محترم به پرداخت 2 میایون ریال جزاي نقدي و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیري که در واقع حداقل مجازات را تعیین کرده است،از نکات مثبت رأي محسوب می باشد.

همچنین در خصوص انطباق موضوع با مواد قانونی رأي دادگاه کاملاً صحیح و منطبق بر مواد قانونی است. 3- ضمنا استناد شعبه محترم به مواد 426و427و431و433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 در خصوص تجدید نظر خواهی با عنایت به ماده 375 قانون مارالذکر و بند 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صحیح و مطابق قانون میباشد. جهت مشاوره رایگان حقوقی تلفنی و صحبت با وکلای پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی تهران مدافع تماس بگیرید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 07:53