نمونه پرونده توهین و فحاشی

چهارشنبه, 23 آذر 776 07:37
تعداد بازدید 383 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

نمونه پرونده توهین و فحاشی

آقایان:                                                                            به عنوان شهود معرفی شدند. البته شاکی ابتدا به کلانتری رفته و در آن جا دعوا را مطرح کرده بود. شهادت نامه طرفین  گرفته شده است. متهم در تاریخ 26/9/93 احضار شده است.     اظهارات متهم: آقای جعفری آب و برق ساختمان بنده را بدون اجازه و بدون هماهنگ قطع نموده که آثار و علائم و شواهد این کار غیر قانونی ایشان موجود می باشد و ضمناً ایشان چند نفر ناشناس را  فرستاده و من  و خانواده ام را تهدید به قتل نموده اند و ما امنیت نداریم. گزارش  نیروی انتظامی ضمیمه می باشد. در تاریخ 16/10/93 کیفر خواست صادر شد. احتراماً حسب محتویات پرونده 930998541410167 آقای جواد نجاری فرزند محمد ساکن زاهدان  متولد 1346 فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل مسلمان  با سواد متهم است به ارتکاب  بزه توهین و فحاشی و با توجه به دلایل ذیل :شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی دفاع بلاوجه متهم وجمیع توجهات                   پرونده مجرم تشخیص ومستنداً به ماده608 ق.م.ا  کیفر نامبرده مورد تقاضاست.   تاریخ وقوع جرم:20/9/93  زاهدان در تاریخ                   جلسه دادگاه تشکیل شد و پس از بررسی مستندات قاضی محترم این گونه رای دادند: در خصوص اتهام آقای جواد نجاری فرزند محمد شغل کارمند ساکن زاهدان 47 ساله فاقد سابقه کیفری دائر بر بزه توهین وفحاشی حسب شکایت شاکی گزارشی مرجع انتظامی،دفاع بلا و جه متهم و اظهارات شهود بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته  ونامبرده را مستنداً به ماده 608 ق. م.ا به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق   صندوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه حضوری بوده و ظرف20 روز قابل                               اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.  

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 07:37