لایحه دفاعیه ابطال ثبت اختراع

چهارشنبه, 23 آذر 776 07:34
تعداد بازدید 88 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

لایحه دفاعیه ابطال ثبت اختراع

ریاست محترم شعبه              دادگاه حقوقی شهید بهشتی موضوع: تقدیم لایحه بازگشت به وصول نظریه کارشناسی تکمیلی باسلام احتراماً بازگشت به اخطاریه شماره.........مورخ ..... اصداری از آن شعبه محترم موضوع پرونده تحت کلاسه...........، بدین وسیله مطالب ذیل بعنوان لایحه تکمیلی نسبت به نظریه کارشناسی تکمیلی به استحضار می رساند: 1-آنچانچه بموجب بند «ب» نظریه تکمیلی کارشناسی مبنی بر:« در لایحه ارسالی و ضمائم آن که از سوی وکیل خوانده اصلی(شرکت .......) ارسال گردیده صرفاً در حد معرفی برخی سایتها بوده که نوع دستگاه ها و کارکرد آنها با دستگاه موضوع اختراع نیز متفاوت است و هیچ نمونه ای مشابه دستگاه خواهان اصلی معرفی ننموده اند تا برای هیئت کارشناسان احراز گردد که دستگاه اختراعی فاقد جنبه نوآوری بوده و قبلاً افشاء شده یا مورد بررسی عملی قرار گرفته باشد.......نمی توان به استفاده عملی یا افشاء موضوع اختراع قبل از ثبت آن بطور دقیق و مستند اظهارنظر نمود...» حکایت داد، ملاحظه می گردد: اولاً تمامی مستندات ابرازی شرکت فرآورده لبنیاتی ..........که ظرف سه سال گذشته با انگیزه های مختلف بالاخص رهایی از طرح دعوی نقض حقوق اختراعی موکل و خسارات وارده صورت می پذیرد،همگی متفاوت از دستگاه اختراعی عابربازار می باشد تا انجا که کارشناسان محترم آنان را صرفاً تا حد معرفی برخی سایتها قلمداد نموده اند . ثانیاً هیچ نمونه ای مشابه با دستگاه اختراعی موکل از ناحیه شرکت فرآورده لبنیاتی ..........ارائه و یافت نگردیده است که همگی مراتب موصوف بمعنای طرح واهی دعوی تقابل ابطال ثبت اختراع موکل حکایت دارد. ثالثاً کارشناسان محترم صراحتاً و منجزاً با عنایت به عدم ارائه نمونه ای مشابه با دستگاه اختراع موکل در سطح جهان، بر وجود جنبه نوآوری و عدم افشاء یا عدم استفاده عملی از اختراع موکل صحه گذاشته اند که این امر بیانگر رعایت شرایط ماهوی در ثبت اختراع موکل و در نتیجه اقدام صحیح اداره مالکیت صنعتی با لحاظ استعلامات صورت پذیرفته از مراجع مختلف و ... می باشد.

رابعاً در خصوص امکان بررسی مجدد کارشناسان محترم ظرف مهلت مقتضی از ناحیه و بتشخیص دادگاه محترم نیز به استحضار می رساند علی رغم آنکه بار اثبات دلیل بر فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع بر عهده شرکت لبنیاتی ...............نهاده شده است، منتها با عنایت به گذشت بیش از سه سال از طرح دعوی واهی تقابل و عدم ارایه هرگونه دلیل محمکه پسند،بنظر می رسد اعطای هرگونه مهلت اضافی صرفاً موجبات اطاله دادرسی را بدنبال خواهد داشت.

 

در واقع عدم ارائه دلیل و نمونه ای بر وجود دستگاه مشابه خارجی ظرف مهلت سه سال گذشته، خود قرینه،دلیل و مویدی بر فقدان وجود دستگاه مشابه با دستگاه اختراع موکل است. 2-در خصوص بند الف نظریه تکمیلی کارشناسی موضوع عدم ارایه دلیل بر فقدان نمونه مشابه خارجی از ناحیه موکل مبنی بر « ...هیچ دلیل و مستندی بر بر رد وجود نمونه های خارجی ارائه نشده تا موجبات یقین هیئت کارشناسان به فقدان دستگاه مشابه حاصل گردد»، چنانچه مراد کارشناسان ارائه دلیل بر اثبات بر امر عدمی باشد، بدیهی است با عنایت بر آنکه امور عدمی همچون اثبات فقدان نمونه مشابه خارجی، خود موافق با اصل عدم است،نیازمند به ارائه دلیل واثبات نمی باشد، فلذا تقاضای ارائه ادله اثباتی بر فقدان یا نبود دستگاه مشابه با دستگاه اختراعی از سوی موکل، خلاف قواعد و اصول حقوقی قلمداد می گردد(نافی را نفی کافی است) چراکه اساساً مبنای ثبت اختراع دستگاه عابر بازار از ناحیه اداره مالکیت صنعتی، ضمن احراز وجود جنبه نوآوری، فقدان نمونه مشابهی از آن در سطح جهان می باشد و چنانچه مراد کارشناسان ارائه ادله بر رد مستندات شرکت لبنیاتی کاله منعکس در تصاویر و مستندات منضم بر نظریه کارشناسی بتاریخ  25/3/93 باشد،معروض می دارد علی رغم آنکه خود کارشناسان در نظریه اصلی و بند ب نظریه تکمیلی، تمامی مستندات ارایه گردیده از جمله مستندات منضم به نظریه کارشناسی مذکور مورخ 25/3/93 را بدرستی، متفاوت از دستگاه اختراع موکل اعلام نموده اند، دلایل بر رد مستندات شرکت لبنیاتی ................بهمراه تشریح و تمایزات هر یک در قسمت « د » لایحه اینجانب با محوریت « رد مستندات شرکت لبنیاتی ...............» ( همگی منعکس در پرونده آن شعبه محترم) در مقطع مقتضی، تقدیم کارشاسان محترم گردیده است که بعنوان نمونه در یک مورد شرکت لبنیاتی .....................دستگاه خارجی رازرفون را مستندی بر مشابهت دستگاه اختراعی موکل عنوان می نمایند که بدرستی هیات محترم کارشناسی در نظریه اصلی مورخ 25/3/93 با عنایت به توضیحات بعمل امده، حتی دستگاه .....................را الگوبرداری شده از دستگاه موصوف قلمداد می نمایند!البته در لوایح تقدیمی به کارشناسان، بهمین امر نیز بسنده نگردیده و با تشریح نوآوری های بکار رفته در دستگاه اختراعی عابر بازار، در خصوص سایر مستدات شرکت لبنیاتی کاله دایر بر مشابهت سیستم آنلاین و وبسایتهای خرید و فروش اینترنتی با اختراع موکل، به تمایزات میان سیستم عابربازار با آنها از جمله بهره گیری از سیستم آفلاین و استفاده از طراحی منحصربفرد یک شبکه سراسری و یکپارچه و رفع چالشها و مشکلات اساسی آنلاین ... پرداخته گردیده است.

3-در نهایت با توجه به قسمت استنتاج در هریک از نظریه کارشناسی اصلی و تکمیلی که بترتیب اعلام می دارند «....بجهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی حقوق مخترع، نمی توان به فقدان شرایط و اوصاف اختراع در دستگاه خواهان اصلی اظهار نظر نمود» و نظریه تکمیلی مبنی بر «...نمی توان به استفاده عملی یا افشاء موضوع اختراع قبل از ثبت بطور دقیق و مستند اظهارنظر نمود» ملاحظه می گردد با عنایت به حصول نظریه کارشناسی موصوف که ظرف مهلت زمانی بیش از دوسال که با لحاظ عدم وجود هرگونه دلیل بر فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع و ارائه نمونه مشابه خارجی با دستگاه اختراعی موکل،بدست آمده است، فلذا مشاهده می گردد مبنا و شکل گیری طرح دعوی تقابل بخواسته ابطال ثبت اختراع موکل محکوم به بطلال بوده و بر این مبنا تقاضای محکومیت شرکت خوانده محترم به نقض حقوق اختراعی موکل از حیث عدم ساخت،استفاده،فروش و ... با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده از جمله اقرار صریح وکیل محترم شرکت خوانده دایر بر ادعای جنبه نمایشی بودن دستگاه ....................برخلاف مراتب صورت پذیرفته در وبسایت رسمی شرکت ..................و در نهایت خسارات وارده به موکل مورد استدعاست.                                                                                                                          ..............                                                                                                              وکیل مخترع محمد..............

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 07:35