لایحه تجدید نظر خواهی رد اعسار

چهارشنبه, 18 آبان 776 09:53
تعداد بازدید 2363 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

لایحه تجدید نظر خواهی رد اعسار

قضات محترم و اندیشمند محاکم تجدید نظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 960997216صادره از شعبه محترم  دادگاه خانواده شعبه مجتمع ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و اعلام قبولی موکل مراتب اعتراض به دادنامه فوق الذکر و اثبات ایسار و ملائت تجدیدنظر خوانده محترم نسبت به پرداخت یکجا محکوم به تقدیم حضورتان میگردد. عالی جنابان . ابتدا مقدمه و مختصری از روند رسیدگی تا صدور دادنامه معترض عنه را در چند سطر به استحضار رسانیده و سپس مراتب اعتراضیه خویش را مستندا به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقدیم حضورتان میگردد. در خصوص مطالبه 20 عدد سکه مهریه موکل ابتدا نسبت به تقدیم دادخواست تامین خواسته در شعبه ۸دادگاه خانواده طرح دعوی گردید که حاصل صدور قرار تامین خواسته توقیف مبلغ 1900ریال معادل یکصدو نود میلیون تومان تنها در ۲ حساب تجدید نظر خوانده محترم در بانک مسکن و سامان بود و متعاقبا نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مطالبه مهریه در شعبه محترم ۲۶۰دادگاه خانواده اقدام گردید متاسفانه با اشتباه مسلم واحد اجرای احکام شعبه محترم ۲۰ دادگاه خانواده که به گواهی این شعبه نیز رسیده است و به پیوست میباشد مبلغ 150000ریال معادل یکصد و پنچاه میلیون تومان از میزان مبالغ توقیفی در مورخه ۲۶/۹۶دستور رفع توقیف صادر شده است .

با صدور حکم محکومیت به پرداخت 200 عدد سکه و متعاقبا تقدیم دادخواست اعسار از جانب تجدید نظر خوانده محترم با توجه به عدم حضور موکل در جلسه رسیدگی بنا بر ابلاغ قانونی از طریق سیستم الکترونیک و عدم آشنایی موکل امکان دفاع و اثبات ملائت و عدم اعسار و همچنین عدم رعایت قوانین در خصوص استشهادیه شهود بدین شرح که شاهدین نسبت به مدت زمان و میزان درآمد بالای شهود و طریق آشنایی اشاره ننموده اند و فارغ از این موضوع۲ تن از شهود به نامهای و  رکه از شرکای تجاری تجدید نطر خوانده محترم نیز میباشند متاسفانه و علیرغم اطلاع کامل از میزان درآمد بالای ایشان که در صورتحساب یک سال گذشته شاهدین با تجدیدنظر خوانده محترم حدودا ۲ میلیارد تومان بوده و همچنین کسب درآمد در طی یک ماه در حساب شخصی بانک  به میزان ۱۰۰ میلیون تومان که به پیوست تقدیم حضورتان میگردد ، شهادت به اعسار و درآمد پایین ایشان داده اند که در این خصوص مستندا و بر طبق صورتحساب مشترک وشخصی ایشان قادر به پرداخت کامل محکوم به را داشته و شاهدین فوق نسبت به درآمد میلیاردی خویش که با تجدید نظرخواه محترم داشته اند نه تنها گواهی نداده بلکه به عنوان شاهد اعسار ایشان قسم و در نهایت شهادت داده اند که شهادت این موسسه حقوقی تهران مدافع, [29.12.17 22:20] دو تن خلاف مستندات بوده ولیکن با قبول اعسار تجدید نظرخوانده به میزان ناچیز ۲۰ عدد سکه و پرداخت هر ۲ ماه یک عدد سکه محکوم شده لازم به ذکر است صورت حساب شخصی دیگر تجدید نظرخواه محترم دریک سال گذشته در 2 حساب دیگر بانک  به ترتیب مبلغ ۲۱۷۶۴ریال معادل دویست و پمیلیون تومان و مبلغ ۱۹۲۴۹۹۱ریال معادل یکصدو نود و دو میلیون تومان بوده است که می بایست نسبت به ارایه این گزارشات شخصا اقدام مینموده است این مبالغ که نشان ازدرآمد چند صد میلیون تومانی تجدید نظرخواه محترم میباشد و فارغ از ودیعه مسکن ایشان به مبلغ ۸۵۰۰ریالی معادل هشتاد و پنچاه تومانی و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنچاه میلیون تومان که به اشتباه از حساب ایشان رفع توقیف گشته و مورد گواهی شعبه محترم ۲۰میباشد و مالکیت ملک ثبتی به شماره 6719/23 در بخش دو تهران و مالکیت خودرو رانا و کسب درآمد ایشان از واردات البسه که در این خصوص برای ادامه سفر تجاری به کشورهای خارجه که از طریق اجرای ثبت ممنوع الخروج گشته بوده اند با وثیقه قرار دادن ملکی چند صد میلیون تومانی به رفع ممنوع الخروجی اقدام نموده اند. قضات محترم .

دفاعیه تجدید نظر خواهی رد اعسار

موراد اعتراضیه و ایرادات رای صادره به شرح ذیل تقدیم حضورتان میگردد ۱) عدم اعتبار مستندات دادگاه محترم بدوی ( شعبه ۶۰) با عنایت به گواهی شعبه محترم ۰دادگاه خانواده مبنی بر اشتباه در رفع توقیف مبلغ 15000000ریالی و عدم اعلام مبلغ فوق در لیست دارایی های تجدیدنظر خوانده محترم و عدم اثبات تلف حقیقی و حکمی دارایی فوق و همچنین عدم اعلام و ارایه سایر دارایی های تجدید نظر خوانده محترم از جمله مبلغ ودیعه 8500000ریالی مسکن استیجاری و درامد بالای ماهیانه که بر طبق پرینت صورتحساب گاها به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. مستندا به بند الف ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . ۲)عدم فقدان شرایط قانونی شهود با عنایت به اشتشهادیه شهود اولا ایشان میبایست میزان درآمد و مدت زمان عرفی معاشرت خویش را با ایشان ذکر مینمودن که این امر در مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید گردیده است که متاسفانه مورد توجه قاضی محترم بدوی قرار نگرفته است. همچنین ۲ تن از شاهدین به نامهای پ و   که درحساب مشترکشان با تجدیدنظر خوانده از درآمد میلیاردی در طی یک سال گذشته بهره مند شده بودنند با عدم اعلام این موضوع به اعسار ایشان شهادت داده انمد همچنین این دو شاهد با توجه به اینکه مبلغ به اشتباه رفع توقیف شده در حساب مشترکشان بوده از اعلام این موضوع با عنایت به تکلیفی که ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر شاهد قرار داده شده است امتناع نموده اند و لذا شرایط شاهد عادل را نداشته .

مستندا به بند ب وج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 و 8 قاون نحوه اجرای محکومیتهای مالی. ۳) مخالف بودن رای با موازین شرعی و قانونی به این شرح که با عنایت به صورتحساب شخصی و مشترک تنها بانک  تجدید نظرخوانده محترم در طی یکسال گذشته درآمد بسیار بالا(میلیاردی) که گاها در طی یک ماه درحساب شخصی ایشان مبالغی معادل 1000000ریالی معادل یکصد میلیون تومان در حساب شخصی ایشان کسب میگردیده است که متاسفانه با کتمان این امر سعی در معسر قلمداد نمودن خویش داشته است که حتی نسبت به مبلغ 1500000ریالی که به اشتباه در مورخه رفع۲۶/۹۶ توقیف شده است همچنین از اعلام مبلغ ودیعه مسکن استیجاری به مبلغ 85000000ریالی در لیست اموال خویش از اعلام ان خودداری نموده مستندا به بند ( ه)ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 16 و 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . قضات شریف با امعان نظر به میزان بالای درآمد تجدیدنظر خوانده محترم و گواهی شعبه محترم 20 دادگاه خانواده مبنی بر اشتباه دررفع توقیف مبلغ 1500000000ریالی و عدم اعلام این مبلغ در لیست اموال ایشان و اطلاع دو تن از شاهدین به میزان بالای درآمد و گردش میلیاردی در حساب مشترک با تجدید نظر خوانده محترم و سایر اموال و مستندات پیوستی تقاضای نقض دادنامه و رد اعسار مورد استدعا میباشد. ا تجدید مرلتب امتنان و سپاس تنظیم توسط وکیل پایه یک دادگستری مستقر در موسسه حقوقی تهران مدافع

آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 بهمن 1397 09:53