دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

دوشنبه, 21 آذر 776 12:09
تعداد بازدید 60 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(0 رای‌ها)

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به وکالت از خواهان آقای محسن اصغری مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره 14468169 مورخ هشتم دی ماه 1395 دارای کد رهگیری 10711012625053 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 20383 فرعی از 80 اصلی حوزه ثبتی 11 به سمت شمالی به مساحت 116 متر مربع واقع در تهران به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 4 و یک قطعه انباری را از خواندگان خانم های اکرم و مونا خریداری نموده است.

2- به موجب بند 4-1 مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ 27/04/96 بر دفتر اسناد رسمی شماره 743 واقع در شهر تهران حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره 606952 مورخ 27/04/96 در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است. 4- به موجب بند 5-6از ماده 6 مبایعه نامه مذکور فروشندگان متعهد و ملتزم گردیدند در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات خویش به ازای هر روز تاخیر مبلغ سه میلیون ریال (معادل 300 هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به موکل پرداخت نماید. علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر: 1- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 20383 فرعی از 80 اصلی حوزه ثبتی 11 به سمت شمالی به مساحت 116 متر مربع واقع در تهران ......................به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 4 به نام موکل 3- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند 5-6از ماده 6 مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 27/04/96 تا زمان اجرای حکم با احترام وکیل پایه یک دادگستری با وکالت از .........................

موسسه حقوقی تهران مدافع با دارا بودن بهترین و مجرب ترین وکلای دادگستری مفتخر است که در کلیه ی حوزه های حقوقی و کیفری فعالیت نموده و آمادگی ارائه مشاوره حقوقی و پذیرش پرونده را داراست.

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 12:09