لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری

دوشنبه, 06 اسفند 1397 08:07
تعداد بازدید 1889 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر عین مستاجره

ریاست محترم شعبه............. دادگاه عمومی (حقوقی)................ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه .............مطرح رسیدگی درآن شعبه محترم به استحضار حضرتعالی میرسانند: موکل اینجانب آقای ..................... مدت.............سال است که مغازه ای را به مساحت ......متر واقع در خیابان........از شخصی بنام ................اجاره نموده است و در این مدت، شخصاًاز ملک مورد اجاره استفاده می نموده است.لیکن آقای........(موجر)دادخواستی تحت عنوان تخلیه ملک تجاری بعلت انتقال به غیر،علیه موکل بنده تقدیم نموده است وتنها دلیل اثباتی ایشان تکیه به شهادمت شخصی بنام.......می باشدکه ادعاکرده موکل بنده قسمتی ازملک مورداجاره را به شخص ثالثی انتقال داده است.حال شهودموکل بنده نیزاذعان میدارند که درطول این..سال هیچگاه ندیده اند که شخصی بغیراز موکل بنده ازمغازه موصوف استفاده نمایید شهادت شهود موکل اینجانب با شهادت شهود خواهان در معارضه می باشدو طبق قاعده هردوساقط می شوند وبدین ترتیب ادعای خواهان بدون دلیل اثباتی باقی می ماند . در پایان از محضر محترم دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان ورسیدگی عادله را خواستارم. باکمال احترام نام نام خانوادگی وکیل.................... امضاء....................تاریخ............

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کارگیری بهترین وکلای پایه یک در ایران با درصد بالایی از موفقیت به راه خود ادامه دهد.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 08:07
مطالب مرتبط