لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر

دوشنبه, 21 آذر 776 12:28
تعداد بازدید 927 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

لایحه دفاعیه وکیل در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر

ریاست محترم شعبه...............دادگاه عمومی(حقوقی)................ بااحترام اینجانب.............وکیل خوانده آقای.............. درپرونده کلاسه......................موضوع دعوی خواهان آقای................مالک مغازه استیجاری موکل اینجانب به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر از طرف خواهان که مورد تکذیب است ودرخواست تعدیل اجاربها مراتب زیر را معروض داشته استدعای بذل عنایت دارد : ۱-همانطور که در دادخواست تقدیمی خواهان اشاره شده این دعوی مسبوق به دعاوی قبلی است که حکم صادره درمرحله بدوی بعداً به نفع موکل اینجانب در مرحله تجدید نظر نقض گردیده است.نقض حکم،اعم از اینکه با صدور قرار باشد با حکم دادگاه تجدید نظر،کلیه آثار حکم نقض شده،زائل می شود و در نتیجه استناد خواهان رسیدگی هایی که قبلاً انجام شده وبراساس آن در مرحله بدوی پرونده سابق حکم به نفع او صادر گردیده فاقد وجهه قانونی است.چه بسا هرگاه دادگاه تجدید نظردر ماهیت دعوی قبلی وارد و اقدام به رسیدگی می نمود ، عدم صحت حکم دادگاه بدوی و مغایرت آن رابا قوانین ومدارک و مستندات موجو پرونده احراز و حکم مزبور رااز نظر ماهوی نیز نقض می نمود.

اگر چه دادگاه محترم سوابق امر و پرونده های مراحل بدوی وتجدید نظر را که در دادخواست خواهان اشاره شده مطالبه و لایحه تجدید نظرخواهی اینجانب را در رد حکم تخلیه صادره از دادگاه بدوی ¬¬را نیز مطالبه خواهد کرد و به بی اعتباری حکم صادره و مغایرت آن با ادله ابرازی خواهان پی خواهند برد؛ زیرا حکم تخلیه ای که توسط دادگاه به وی صادر شده بر مبنای شهادت های بی اعتبار و براساس شایدها و شنیده هایی که به موکل اینجانب نسبت داده شده که آپارتمان استیجاری خود را به شخص ناشخص و نامعلومی به نام .......... منتقل کرده بوده است؛ حتی در زمان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی نمی دانند که او آپارتمان محل تجارت موکل را اجاره کرده یا خیر. از همه مهمتر اینکه احدی از شهود نمی دانند که او آپارتمان محل تجارت موکل رااجاره کرده یا به طور موقت در کنار موکل بنده جهت کمک به آن حاظر می شده است ،فقط از قول او نقل می کنند که مدعی اجاره مغازه از موکل ام بوده است . ۲-استقرار موکل در مغازه استیجاری خود،تا قبل از دین موجود توهمی، مسلم و ثابت بوده است.

اگر انسان زودباوری از مجموعه این شهادت ها،دچار تردید گردد که موکل اینجانب مغازه خودرا به غیر متنقل کرده یا خیر،اصل بقاء است ودر صورت تردید ،اصل برعدم انتقال براساس قاعده استصحاب است،تا دلائل قطعی مبنی بر انتقال مورد اجاره به غیروجود نداشته باشد،نباید حکم تخلیه مورد اجاره داد،در این پرونده کمترین دلیل یقین آوری وجود دارد، در صورتی که در زمان اجرای قرار معاینه محل، موکل خود در مغازه حضور داشته است .

و خود به تجارت اشتغال داشته است ،و آثاری ازشخصی به نام .......................وجود نداشته و حکم تخلیه ای که براساس شهادت بی پایه افرادی مردد صادر گردیده مطابق قانون آیئن دادرسی مدنی مغایربا موازین شرعی و قانونی است،و باید نقض شود. ۳-خواهان در دادخواست تقدیمی مسئله انتقال مورد اجاره به شرکت تولیدی را مطرح کرد ، اگر چه درتکرار مسئله فوق قصدی داشته است و عدم تعیین شرط مورد تخلف در ستون خواسته از سویی و عدم ذکر نام شرکت تولیدی در ردیف خوانندگان از سوی دیگر برابهام خواسته و دعوی افزوده و ایجاب می کند که از خواهان اخذ توضیح شود که علت تخلیه مورد اجاره انتقال ادعائی مورد اجاره توسط موکل اینجانب به شرکت تولیدی ................ است و یا به شخصی به نام .............. و یا انتقال آن توسط شرکت تولیدی کفش به .................................مورد نظر است. ۴-خواهان پاسخ حوزه مالیاتی شماره ...............اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ............ به استعلام شعبه.....................دادگاه عمومی(حقوقی) را به عنوان قوی ترین دلیل خود مبنی بر انتقال مورد اجاره توسط موکل اینجانب به غیر تلقی کرده وآن را برای صدور حکم تخلیه کافی داشته است .درصورتی که دریافت مالیات از هر کسی دلیل بر اثبات ادعای انتقال برمورد اجاره به نامبره نخواهد بود،زیرا ممیزین در جهت اخذ مالیات و تحصیل درآمد برای دولت آنچه را موجب درآمد است به سهولت می پذیرد. بنا به مراتب فوق الاشاره دعوای خواهان فاقد هرگونه دلیل است و تقاضای حکم بر بطلان دعوی خواهان را خواستارم با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل.............. امضاء...................تاریخ........................

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی تهران مدافع پیشرو در خدمات حقوقی در کشور

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 12:28
مطالب مرتبط