نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک

چهارشنبه, 18 آبان 776 08:29
تعداد بازدید 663 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان

صلح حقوقی ملک صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ‏طرف اول قرارداد (مصالح): آقای ................. فرزند آقای ............. دارای شناسنامه شماره1624 صادره ازاردبیل متولد............................... طرف دوم قرارداد (متصالح): خانم ........................... فرزند آقای .....................دارای شناسنامه شماره.......... و شماره ملی 6038888179 صادره از................ متولد................................. ساکن تهران ..................................................................................................................... مورد معامله: کلیه حقوق مادی و عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه همکف به مساحت صد و هفده مترو نود و هشت سانتیمترمربع که مقدار دو متر و نود و نه سانتیمتر مربع آن بالکن است قطعه اول تفکیکی شماره چهارصدو دو هزار و هفتصد و شصت و چهار فرعی از دو هزار و سیصد و نودو پنج اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک صدو سه هزار و چهارصدو هفتادو دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران به انضمام 6دانگ یک پارکینگ به مساحت 10 متر و هشتادو سانتیمتر مربع و سایر متفرعات و مواردی که در سند مالکیت به شماره ثبت 8684 قید گردیده به نشانی تهران خیابان جلال آل احمد جنب پل یادگار کوچه مروارید پلاک 4 واحد 1بنام مصالح که طبق سند رسمی شماره 8684 مورخ یکم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و بنام مصالح تنظیم گردیده و پس از امضای این قرارداد دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره و تصرف در ملک فوق الذکر برای مصالح باقی نمی ماند و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده. مبلغ قرارداد (مال الصلح): مبلغ 1000000 ریال رایج که تماماً نقدا به مصالح تسلیم و تادیه گردیده به اقراره. کلیه شرایط صحت قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است. تذکاریه: ا- ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کراراً داده و می دهد که جهت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال ملک به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص ملک مزبور به هر شرط و به هر کیفیت اقدام نماید. ٢‏- ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین طرفین بطور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موکل حق عزل متصالح(وکیل مرقوم) یا ضم امین یا ضم وکیل را از حال الی 200‏سال شمسی از خود‏ ساقط نمود. ٣‏- ضمان درک از حال الی ده سال شمسی به عهده مصالح می باشد. محل امضای طرف اول قرارداد (مصالح) محل امضای طرف دوم قرارداد (متصالح) تهیه و تنظیم توسط وکیل پایه یک دادگستری مستقر در موسسه حقوقی تهران مدافع برای سفارش تنظیم قرارداد اینجا کلیک کنید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 بهمن 1397 08:30