مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه | موسسه حقوقی تهران مدافع

دوشنبه, 19 شهریور 777 14:57
تعداد بازدید 186 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

بازدید کننده گرامی لطفا این مقاله را به دقت مطالعه نمایید و در صورتی که به پاسخ سوال خود نرسیدید می توانید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید و با وکلای  ملکی مشاوره رایگان داشته باشید. 

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس ایجاد وجه التزام این است که حتی المقدور از احتمال عدم انجام تعهد به نوعی جلوگیری نماید. و در صورتی که یکی از طرفین در انجام تعهدات خود کوتاهی نماید طرف مقابل امکان مطالبه و دریافت وجه التزام را خواهد داشت.

دادگاه صالح به رسیدگی در دادخواست وجه التزام

طبق اصول آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه وجه التزام از امور مربوط به اموال غیر منقول است لذا دادگاه محل وقوع ملک صالح برای رسیدگی است.

آیا امکان جلب محکوم علیه در زمان اجرای حکم وجه التزام وجود دارد؟

بله امکان جلب در صورت قطعیت حکم و عدم دسترسی به اموال محکوم وجود دارد.

آیا دادگاه می تواند مختلف از انجام تعهد را به میزان بیشتری محکوم کند؟

در صورتی که در قرارداد میزان مشخص خسارات در نظر گرفته شده باشد امکان محکوم نمودن متعهد به میزان فراتر از آن امکان پذیر نخواهد بود.

فرق وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد چیست؟

در خصوص وجه التزام مبلغی معین می باشد که در قرارداد فارغ از ضرر و زیان در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل به آن محکوم می شود.

ولیکن ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد در صورتی پرداخت می شود که فرد ثابت نماید از عدم انجام تعهد متضرر شده و میزان آن بر اساس نظر کارشناس محاسبه و پرداخت می گردد.

آیا امکان مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد اصلی را مطالبه نمود؟

برخی از محاکم معتقد بر این هستند که اگر وجه التزام اخذ گردد طرف را به انجام تعهد نمی توان الزام نمود و پایه نظر ایشان این است که وجه التزام را زمانی می توان اخذ نمود که امکان انجام تعهد اصلی وجود نداشته باشد.

برخی از محاکم معتقد به اجماع همزمان مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد می باشند و این امر را می توان در قرارداد مورد ذکر قرارداد.

فرق خسارت تاخیر اجرای تعهد و خسارت تاخیر تادیه چیست؟

در خصوص خسارت تاخیر اجرای تعهد ذی نفع می تواند مطالبه خسارت را تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه نماید و صدور حکم تا همین زمان را مطالبه نماید ولیکن  در زمینه خسارت تاخیر تادیه خواهان امکان محاسبه و درخواست خسارت تا زمان اجرای حکم را مورد درخواست داشته باشد.

در صورتی که میزان وجه التزام بیشتر از میزان تعهد اصلی باشد آیا دادگاه حکم به پرداخت وجه التزام می دهد؟

در این خصوص اختلاف فی ما بین برخی آرا صادره وجود دارد برخی از محاکم تا میزان تعهد اصلی یا حد متعارف حکم صادر می نمایند ولیکن برخی محاکم بر اساس اصل حاکمیت اراده و قاعده ی «المومنین عند شروطهم» و ماده 230 قانون مدنی نسبت به صدور حکم تا میزان توافق شده حکم صادر می کنند.

مواد قانونی وجه التزام

ماده 226 قانون مدنی

 در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده 229 قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی  

ماده ۳اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

 

آخرین ویرایش در شنبه, 23 آذر 1398 11:16
مطالب مرتبط