دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

دوشنبه, 21 آذر 776 10:56
تعداد بازدید 1542 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(4 رای‌ها)

دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

مشخصات طرفین

خواهان :

خواننده :

خواسته یا موضوع – صدور حکم به تخلیه عین مستأجره واقع در پلاک ثبتی .... به جهت تخریب و نوسازی به تجویز با جلب نظر کارشناس نسبت به حق کسب و پیشه مستأجرین به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات – رونوشت مصدق ۱ – سند مالکیت ۲ – پروانه ساختمانی ۳ – ثانی دادخواست ۴ – وکالتنامه وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی احتراماً به استحضار می رساند :

۱ . موکل به موجب سند مالکیت شماره ....... مالکیت ملک به پلاک ثبتی ...... واقع در قطعه سوم به ...... درید مالکانه دارد. ۲. قسمتی از ملک به صورت یک باب مغازه در ید استیجاری خواندگان بوده است با توجه به اینکه ملک فرسوده بوده و نیاز به تخریب و نوسازی دارد موکل نیز از شهرداری پروانه ساختمانی به شماره ....... برای تخریب و نوسازی دریافت نموده لذا مستنداً به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ درخواست رسیدگی و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره با جلب نظر کارشناس نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجرین به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

تهیه و تنظیم توسط وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی تهران مدافع

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 10:56
مطالب مرتبط